Staff List

 • S.No. Name Designation Mobile No. Office No.
 • श्री राजेष प्रकाश उपाध्यक्ष/जिलाधिकारी 05612-285001  
 • श्री सुरेन्द्र बहादुर यादव सचिव, /नगर मजिस्ट्रेट 08057190999  
 • श्री पुष्पराज कोषाधिकारी/लेखाधिकारी 08057190999  
 • श्री एस0एन0 प्रसाद सहायक अभियन्ता 08193063000  
 • श्री अषोक कुमार त्रिवेदी अवर अभियन्ता 09756209342  
 • श्री सत्येन्द्र कुमार गुप्ता अवर अभियन्ता 09927800751  
 • श्री के0सी0 पाराषर अवर अभियन्ता 09756209341  
 • श्री राकेष कुमार तोमर अवर अभियन्ता 09756209337  
 • श्री राजीव कुमार गोविल अवर अभियन्ता 09756209370  
 • 10  श्री खड़क सिंह अवर अभियन्ता 09756209332  
 • 11 श्री अतुल कुमार जैन अवर अभियन्ता 09756209339  
 • 12  श्री विनोद कुमार अवस्थी अवर अभियन्ता08191899249
 • 13श्री एच0पी0 सिंहअवर अभियन्ता 09756209343
 • 14श्री राजकपूरप्रभारी लेखा व अधिष्ठान अनुभाग 09917467067  
 • 15 श्री सरोज कुमारअवर अभियन्ता 09927884900  
 • 16 श्री सुनील कुमार राजौरियाअवर अभियन्ता 09639005040  
 • 17  श्री प्रमोद कुमार अवर अभियन्ता 09756209349  
 • 18  श्री राम नरेष अनुचर 09456655227  
 • 19  श्री तुलसी राम अनुचर 08191020645